Obchodní podmínky DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Kontaktní údaje prodávajícího:

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.,
Obecně prospěšná společnost zapsána v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 111 Sídlo: Kozinova č. 35/5, 787 01 Šumperk
IČO 258 52 957
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 583 550 118, 773 775 330

Email: sumperk@detskyklic.cz
Kontaktní osoba : Silvie Nováková
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú. 5799353319/0800

Provozní doba :

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

Informace o zboží a ceně:

Aktuální seznam zboží s popisem jeho hlavních vlastností je uveden v katalogu na stránkách shop.detskyklic.cz
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Uvedené ceny jsou včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží.
Pokud si kupující vybere zboží, vloží jej do košíku.
Kupující odešle objednávku, vybere si způsob platby i způsob doručení zboží.
K ceně zboží budou připočteny náklady na doručení zboží (v případě osobního odběru bude hrazena pouze cena zboží).
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mail kupujícího a případně doladí další požadavky.
Přijímané způsoby platby za zboží - hotově (při osobním odběru), převodem na účet – platba na fakturu.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, a současně zaevidovat přijatou tržbu.

Doručování zboží:

Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
Prodávající i kupující mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku potvrzení objednávky. Pokud zruší objednávku prodávající, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. 
Po přijetí potvrzení objednávky je kupující povinen objednané zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, obdrží kupující současně při převzetí zboží.

Práva a povinnosti z vadného plnění:

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost apod.) má kupující právo uplatnit požadavek na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Pro případ, že by cena vyměněného zboží byla odlišná od původního zboží, bude dohodnuto vyrovnání cenového rozdílu bankovním převodem. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující vadu na zboží způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a poté vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Při odstoupení kupující uvede číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a číslo dokladu o koupi zboží. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží do 14 dnů od předání vráceného zboží.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů:

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění je prodávající. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny výše. Kupující bere na vědomí, že prodávající pro účely uzavření kupní smlouvy správce zpracovává a uchovává v souladu s nařízením EP a Rady EU 2016/679 ( GDPR ) jeho osobní údaje v následujícím rozsahu – jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, platební údaje apod.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v rozsahu – jméno, příjmení, adresa doručení, email, telefonní číslo, údaje o platební kartě. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy a po dobu zákonné ( nebo smluvní ) záruky od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že správce má dle zákona o účetnictví povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, které se týkají.
Kupující svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na sumperk@detskyklic.cz
V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem.

Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, a je oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci.

Ostatní:

Smluvní strany berou na vědomí, že veškerou písemnou korespondenci si mohou vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Změny obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Ostatní neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem ( zákon č. 89/2012 Sb .), zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 12. 2020.